วิชาแอนิเมชั่น รหัส ง30214

หน่วยที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กประเภท GIF
ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กประเภท GIF และขั้นตอนการสร้างการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย
2. สร้างข้อความเคลื่อนไหวและภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop


ตัวอย่างไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประเภท GIF
ภาพเคลื่อนไหวประเภทไฟล์ GIF

บทเรียนลักษณะไฟล์ประเภท GIF และหลักการออกแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

การสร้างไฟล์ประเภท GIF Animation

ตัวอย่าง
ขั้นตอนการสร้างตัวอักษรกระพริบ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

กิจกรรมท้ายบทเรียน ::

1. ใบงาน 1 สร้างข้อความและภาพเคลื่อนไหว [Download ไฟล์ใบงาน 1]
2. ใบงาน 2 ออกแบบ Banner โฆษณา [Download ไฟล์ใบงาน 2]


แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม