ผลงานนักเรียน

ออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย

การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ด้วย Wix เหมาะกับการสร้างผลงานของนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรม

ตัดต่อภาพ

การตัดต่อภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ออกแบบปกแฟ้มสะสมงาน

ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ออกแบบปกแฟ้มสะสมงานอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ออกแบบปกสมุดโน๊ตตัวการ์ตูน

การใช้เครื่องมือวาดรูปพื้นฐาน ออกแบบตัวการ์ตูนบนสมุดโน๊ต ขนาด A5 ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6


ออกแบบ Logo

การใช้เครื่องมือวาดรูปพื้นฐาน ออกแบบโลโก้สินค้า หรือร้านค้า ตามความสนใจของนักเรียน ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์

ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 สร้างชิ้นงานสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive powerpoint)