บรรยากาศห้องเรียน การปฏิบัติงานของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2561
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน (ง 3.1 ม.3/2)
         ภาพบรรยากาศห้องเรียน    ม.3/1 , ม.3/4

วิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5-6

    การสร้าง Gif Animation    ม.3/5
         การสร้างฉากประกอบการสร้างงานแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint     ม.3/5-6

การออกแบบชิ้นงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม illustrator Cs6 ระดับชั้น ม.6/5-6

    ออกแบบโลโก้ สินค้าหรือร้านค้า   ม.6/5 , ม.6/6
          ออกแบบปก Portfolio   ม.6/5 , ม.6/6

คลิกที่รายชื่อห้องเรียน เพื่อดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์ได้เลยคะ