If you can't explain it simple, you don't understand well enough. :: Alber Einslein ::

สวัสดีคะและยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูวรรณรัตน์ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้บทเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นนักเรียนยุคใหม่ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งผู้จัดทำเว็บไซต์มีความตั้งใจให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานวิชาการ และแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆ ให้กับครูผู้สอน บุคคลทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

Download เอกสารใบงาน
รูปแบบเล่มรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

วิชาแอนิเมชั่น รหัส ง30214

การสร้างภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กประเภท GIF ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

Blog 3

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ช่องทางการติดต่อครูวรรณรัตน์
Line & Mobile
  
YouTube Channel
ช่องการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอการสอน

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

คะแนนรวม 50 คะแนน (ใบงาน/สอบย่อย/สอบกลางภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 รหัส ง30212>>   ม.6/1,   ม.6/2,   ม.6/3,   ม.6/5,   ม.6/6
วิชาสื่อประสม รหัส ง30206 >> ม.6/4
วิชาแอนิเมชั่น รหัส ง30214 >> ม.6/5,   ม.6/6

คะแนนรวม 50 คะแนน (ใบงาน/สอบย่อย/สอบกลางภาค) ภาคเรียนที่ 1/2562
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 (ม.6) >>   ม.6/1,   ม.6/2,   ม.6/3,   ม.6/5,   ม.6/6
วิชาภาษาซี (ม.6) >> ม.6/4
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.6) >> ม.6/5,   ม.6/6
โครงงานคอมพิวเตอร์ :: หลักการทำโครงการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์โหลดรูปภาพฟรี :: www.pixabay.com
เว็บไซต์โหลดโทนสี (color scheme)ที่ใช้กับงานกราฟิก ::
     Color Hunt - Color Palettes for Designers and Artists
     Color Palettes Color Schemes
     Coolors.co - The super fast color schemes generator
เว็บไซต์โหลด Free vector icons ที่ใช้กับงานกราฟิก ::
     flaticon.com free vector icons.
     iconfinder.com free and premiun icons.

ข่าวสารหน่วยงานเว็บไซต์ต่างๆ