Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

รหัสวิชา ง30213
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อหารายวิชา เลือกใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สร้างสรรค์ชิ้นงานด้านกราฟิก นักเรียนสามารถเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือของโปรแกรม ตกแต่งภาพ แก้ไขภาพ การจัดการไฟล์ภาพต่างๆ ได้เบื้องต้นและสามารถนำไฟล์ภาพต่างๆ มาประยุกต์สร้างชิ้นงานต่างๆ ได้ เช่น การตัดต่อภาพ, การออกแบบ Wallpaper, การออกแบบ Portfolio เป็นต้น

รหัสวิชา 3204-2304
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์การออกแบบหน้าสิ่งพิมพ์การทำพาดหัวข้อ การจัดคอลัมน์ การสร้างและใช้ภาพกราฟิกในสื่อสิ่งพิมพ์
โดยเลือกใช้โปรแกรม InDesign CS6