วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (รหัส ง23104)

ความหมายโปรแกรม/ภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับภาษาคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) บอกความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
2) อธิบายระดับภาษาคอมพิวเตอร์ได้

อ่านเนื้อหา

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) บอกขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้

อ่านเนื้อหา

อัลกอรึทึมและผังงาน

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) บอกความหมายของอัลกอรึทึมได้
2) อธิลายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart) ได้

อ่านเนื้อหา

โครงสร้างผังงาน (Flowchart)

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) บอกลักษณะโครงสร้างผังงานได้
2) เขียนผังงาน (Flowchart) ได้

อ่านเนื้อหา